Opłaty od Posiadania Psów

Program Opłaty od Posiadania Psów jest modułem podatkowym zintegrowanego pakietu DISTRICTUS . Został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gmin i miast. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia  w łatwy sposób naliczanie opłaty, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, współpracę z DISTRICTUS - Kasa Urzędu oraz wykonywanie sprawozdań okresowych.

Program zapewnia:

  • prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
  • prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek psów,
  • określanie stawek rocznych,
  • możliwość wprowadzenia zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów,
  • naliczenie opłaty z możliwością jej cofnięcia,
  • zbiorcze naliczenie opłaty,
  • archiwizację wydruków,
  • bezpieczeństwo danych, szeroki zakres uprawnień dla użytkownika.

Informacje dodatkowe:

  • program współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS - Ewidencja Ludności, DISTRICTUS -  Podatki Gminne oraz DISTRICTUS - Kasa Urzędu;
  • możliwość wydania decyzji określającej wysokość opłaty,
  • szybkie wyszukiwanie psów oraz podatników.

Podstawowymi modułami systemu są:

  • Karty podatników – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi psów,
  • Operacje zbiorcze – naliczenie opłaty dla wszystkich kart,
  • Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
  • Zestawienia – wydruki zbiorcze.

Wydruki w programie Opłaty od Posiadania Psów:

  • Decyzja określająca wysokość zobowiązania,
  • Karta podatnika,
  • Postanowienie o wszczęciu/wznowieniu postępowania,
  • Spis psów według wybranej kategorii,
  • Zestawienie podatników i psów,
  • Zestawienie psów według stawek.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

  • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych, wg różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
  • Przeglądanie stanu kont płatników,
  • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
  • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
  • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
  • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
  • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
  • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

  • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
  • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
  • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
  • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
  • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.