Opłaty od Posiadania Psów

Program Opłaty od Posiadania Psów jest modułem podatkowym zintegrowanego pakietu DISTRICTUS . Został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gmin i miast. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia  w łatwy sposób naliczanie opłaty, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, współpracę z DISTRICTUS - Kasa Urzędu oraz wykonywanie sprawozdań okresowych.

Program zapewnia:

 • prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 • prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek psów,
 • określanie stawek rocznych,
 • możliwość wprowadzenia zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów,
 • naliczenie opłaty z możliwością jej cofnięcia,
 • zbiorcze naliczenie opłaty,
 • archiwizację wydruków,
 • bezpieczeństwo danych, szeroki zakres uprawnień dla użytkownika.

Informacje dodatkowe:

 • program współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS - Ewidencja Ludności, DISTRICTUS -  Podatki Gminne oraz DISTRICTUS - Kasa Urzędu;
 • możliwość wydania decyzji określającej wysokość opłaty,
 • szybkie wyszukiwanie psów oraz podatników.

Podstawowymi modułami systemu są:

 • Karty podatników – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi psów,
 • Operacje zbiorcze – naliczenie opłaty dla wszystkich kart,
 • Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
 • Zestawienia – wydruki zbiorcze.

Wydruki w programie Opłaty od Posiadania Psów:

 • Decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 • Karta podatnika,
 • Postanowienie o wszczęciu/wznowieniu postępowania,
 • Spis psów według wybranej kategorii,
 • Zestawienie podatników i psów,
 • Zestawienie psów według stawek.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych, wg różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.