Programy pakietu Districtus

Nadrzędnym elementem działalności firmy jest tworzenie oraz udoskonalanie oprogramowania dla administracji publicznej i jednostek samorządowych. Celem generalnym podczas tworzenia tego oprogramowania było: ...stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu pracy Urzędu z zastosowaniem technologii informatycznych... Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo informacji.
Dlaczego jest to tak istotne? Powołanie się na obowiązek prawny, zwłaszcza w środowisku pracy Urzędów jest uzasadnione.
Nie jest to jednak argument koronny. Nie chodzi bowiem o ochronę wyłącznie informacji niejawnych, ale o ochronę informacji w ogóle. Informacja musi być chroniona przede wszystkim dlatego, że jest cenna. Dlatego, że na jej utworzenie, przetworzenie czy aktualizację zostały zużyte znaczne nakłady. Jest cenna również dlatego, że jej wykorzystanie może spowodować znaczne szkody.
Wszystkie nasze programy w pełni spełniają wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a rozbudowany system haseł i uprawnień w pełni zabezpiecza wprowadzone informacje przed niepowołanym dostępem. Oferta pakietu DISTRICTUS dedykowana dla Jednostek Samorządowych w 100% zagwarantuje informatyczną obsługę wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem Urzędów.

Zalety pakietu DISTRICTUS.

Oszczędność czasu - wszystkie programy korzystają z jednej bazy danych, dzięki czemu każda informacja wprowadzana jest do systemu raz (za pomocą jednej z aplikacji), a potem wykorzystywana przez pozostałe aplikacje, zgodnie z ustalonym obiegiem dokumentów oraz uprawnieniami użytkowników poszczególnych aplikacji. Wprowadzona za pomocą jednej z aplikacji informacja, przez pozostałe moduły widziana jest od razu. Jednorodna ewidencja - wszystkie aplikacje korzystają z takich samych informacji słownikowych (np. pracownicy, kontrahenci, wydziały struktury organizacyjnej, banki), co pozwala na jednorodną ewidencję i szybkie dotarcie do wymaganych informacji. Zminimalizowanie możliwości pomyłek - informacje (raporty, sprawozdania) pomiędzy poszczególnymi modułami przekazywane są drogą elektroniczną, bez konieczności tworzenia raportów papierowych. Generowane są również (zgodnie z ustaleniami z użytkownikami) automatyczne polecenia księgowania do programu DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy. Zapewnienie terminowości wykonania prac - każdy z programów (w zależności od jego rodzaju) jest przystosowany do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, np. DISTRICTUS – Płace z programem PŁATNIK oraz systemami bankowymi (eliksir), DISTRICTUS – Ewidencja Ludności z CBD, DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy z systemem BESTI@ (RIO) ... Ponadto: - obniżenie kosztów bieżącej działalności urzędu, - łatwość obsługi – intuicyjna nawigacja, wystarczy podstawowa znajomość komputera (graficzne środowisko), - nieograniczona ilość użytkowników systemu, - elastyczność – system można szybko przystosować do specyfiki urzędu, - wydajność – system pracuje szybko bez względu na liczbę obsługujących użytkowników, - wszechstronność – aplikacje wchodzące w skład pakietu DISTRICTUS obsługują kompleksowo sprawy związane z finansami, budżetem, podatkami, - pełna skalowalność – możliwość dodawania kolejnych modułów, - pełne bezpieczeństwo danych – wielostopniowy system dostępu (hasła, uprawnienia do aplikacji, możliwość szyfrowania transmisji, pełna kontrola nad dostępem i modyfikacją danych, - integracja z oprogramowaniem biurowym – wykorzystywanie aplikacji Microsoft Word oraz Excel.

Finanse i Księgowość

System Finansowo – Księgowy „Premium”

jest jednym z wiodących rozwiązań na rynku oprogramowania dedykowanego dla urzędów administracji samorządowej oraz jednostek podległych.

W oparciu o indywidualną konfigurację ustawień otrzymujemy możliwość szybkiego dostosowania programu do potrzeb każdej jednostki. Zastosowanie schematów księgowych, rozwiązań wpływających na automatyzację pracy, mechanizmów kontroli wprowadzonych danych sprawiają, że księgowanie staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Program zapewnia:

 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie na ich podstawie sprawozdań finansowych, raportów i zestawień,
 •  prowadzenie księgowości jednostki nadrzędnej korespondującej z jednostkami podległymi,
 •  pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 •  prowadzenie planu budżetowego w podziale na zadania,
 •  kontrolę wykonania planu,
 •  ewidencję rozrachunków,
 •  rozbudowane definiowanie wzorców kont,
 •  automatyczne księgowanie wyciągów bankowych,
 •  obsługę umów wieloletnich i planów inwestycyjnych,
 •  integrację z systemami zewnętrznymi (Besti@, systemy księgowe innych producentów).

Program cechuje:

 •  czytelność,
 •  przejrzystość,
 •  ergonomia,
 •  wygoda oraz prostota obsługi.

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to nowa metoda kontroli, która zobowiązuje podatników do przekazywania danych z ewidencji VAT do organu podatkowego.

JPK_VAT jest zbiorem danych posiadających ustandaryzowany format (plik XML), który zawiera informacje o rejestrach zakupu i sprzedaży za dany miesiąc. Dane w pliku JPK powinny być zgodne z deklaracją VAT-7 oraz być przesyłane drogą elektroniczną do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Moduł DISTICTUS JPK umożliwia kompleksową realizację nowych obowiązków podatkowych.

Moduł zapewnia:

 1.  Przygotowanie danych na podstawie dokumentów źródłowych pochodzących z programów:
  •  System Finansowo-Księgowy (faktury sprzedaży i zakupu),
  •  Faktury (faktury sprzedaży i zakupu),
  •  Opłaty za Wodę i Ścieki (faktury sprzedaży),
  •  Dochody Skarbu Państwa (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Dochody Budżetu (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Umowy Cywilnoprawne (faktury sprzedaży i przypisy należności),
  •  Opłaty Administracyjne (faktury sprzedaży i przypisy należności),
 2.  Weryfikację, uzupełnienie i edycję danych,
 3.  Generowanie plików XML,
 4.  Wysłanie i uwierzytelnienie XML,
 5.  Przygotowanie deklaracji VAT-7.

Centralizacja VAT

Oferujemy nowy produkt przeznaczony do centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Najważniejsze cechy modułu Centralizacji VAT:

 •  Import cząstkowych JPK z jednostek podległych lub innych modułów finansowych,
 •  Możliwość wygenerowania cząstkowych deklaracji VAT-7 (dla weryfikacji danych otrzymanych z jednostek podległych),
 •  Możliwość wygenerowania zbiorczej deklaracji VAT-7 obejmującej dane jednostki centralnej oraz podległych,
 •  Usługa internetowa (webservice) umożliwiająca wygodne i bezpieczne przesyłanie danych JPK z jednostek podległych bezpośrednio do centralnej bazy danych DISTRICTUS.

Kadry i Płace

DISTRICTUS - Kadry i Płace 

jest programem przeznaczonym do prowadzenia pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników, wspomagającym zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników zatrudnionych w różnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych. Wszystkie informacje w bazie danych gromadzone są w przejrzystej oraz czytelnej postaci i w każdej chwili dostępne są w formie raportów (wydruków).

Program Districtus - Kadry i Płace składa się z dwóch modułów : DISTRICTUS - Kadry i DISTRICTUS - Płace. Mogą one pracować samodzielnie lub być zintegrowane.

Program DISTRICTUS - Kadry i Płace zapewnia:

 •  Naliczanie wypłat dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jak i umowy cywilnorpawne,
 •  Wypłacanie diet lub wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów i sołtysów,
 •  Automatyczne naliczanie płac na podstawie danych o składnikach,
 •  Automatyczne rozliczenie z ZUS/US,
 •  Automatyczne przeliczenie procentu dodatku stażowego po wprowadzeniu wcześniejszych zatrudnień,
 •  Wygenerowanie przelewów w postaci elektronicznej,
 •  Wygenerowanie dla jednego pracownika przelewów na więcej niż jedno konto bankowe,
 •  Elektroniczne wysyłanie PIT-ów,
 •  Automatyczne wyliczanie podstawy zasiłków oraz wygenerowanie wydruku szczegółów wyliczeń,
 •  Obsługę potrąceń z wynagrodzeń (np. Kasy Zapomogowo Pożyczkowe , ZFŚS) z jednoczesną weryfikacją zadłużenia,
 •  Automatyczne uzgadnianie składki na ubezpieczenia we wszystkich wypłatach w obrębie jednego miesiąca,
 •  Naliczenie wypłat dodatkowych (np. 13-tek, dodatków uzupełniających) dla pracowników zwolnionych z zastosowaniem podstawowych kosztów uzyskania,
 •  Automatyczną weryfikację potrzeby naliczenia odpisu na Fundusz Pracy sprawdzając datę urodzenia oraz wysokość wynagrodzenia,
 •  Wygenerowanie dokumentów księgowych, które po zatwierdzeniu list są możliwe do szybkiego zadekretowania w programie DISTRICTUS - System Finansowo-Księgowy "PREMIUM".
 • Współpracę z Rejestratorami Ewidencji Czasu Pracy (RCP).

Dochody Budżetu

program służy do ewidencjonowania oraz rozliczania opłat lokalnych.

Program pozwala na obsługę takich rodzajów należności jak:

 •  Opłaty za media,
 •  Najem lokalu, mieszkania,
 •  Opłata targowa,
 •  Renta planistyczna,
 •  Opłata skarbowa,
 •  Opłata uzdrowiskowa, miejscowa,
 •  Opłaty dodatkowe,
 •  Zajęcie pasa drogowego,
 •  Opłata adiacencka,
 •  Opłata za parkingi, reklamy,
 •  Mandaty, grzywny, kary,
 •  Sprzedaż mienia gminy,
 •  Taksa klimatyczna.

Program zapewnia:

 •  współpracę z programami pakietu DISTRICTUS,
 •  współpracę z Modułem współpracy z Ewidencją Gruntów,
 •  współpracę z Modułem Płatności Masowych,
 •  rozliczanie konta płatnika w oparciu o moduł Windykacji,
 •  definiowanie własnych rodzajów należności oraz szablonów umów,
 •  wystawianie faktur, tworzenia rejestrów VAT, refakturowanie,
 •  nanoszenie aneksów do umów, korekt do należności,
 •  wprowadzanie własnych informacji dodatkowych dla rozliczanych umów i należności.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 •  Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 •  Przeglądanie stanu kont płatników,
 •  Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 •  Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 •  Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 •  Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 •  Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 •  Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 •  Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 •  Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 •  Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 •  Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 •  Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Koncesje na Alkohol

Program DISTRICTUS - Koncesje na Alkohol

powstał, aby ułatwić i przyspieszyć pracę związaną z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.  Program umożliwia ewidencjonowanie punktów sprzedaży alkoholu oraz opracowywanie zestawień bazujących na wprowadzonych informacjach. System uwzględnia w pełni aktualny stan prawny umożliwiając m.in.: rejestrację wniosków, przyznanie promes, wydanie zezwoleń, ich umarzanie i cofanie rozliczanie wpłat, pozwala na rozbicie płatności na raty,automatyczne naliczanie opłat oraz pełną obsługę danych archiwalnych (zezwoleń, odmów).

Środki Trwałe

DISTRICTUS-Środki Trwałe "plus"

pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program prowadzi kartoteki (m.in. zakup, likwidacje, modernizacje środków trwałych), nalicza odpisy umorzeniowe oraz wspomaga przeprowadzenie inwentaryzacji dzięki obsłudze czytników kodów kreskowych.

Program umożliwia generowanie dokumentów księgowych do systemu Districtus System Finansowo-Księgowy "PREMIUM".

Obsługa słownika klasyfikacji środków trwałych  - ewidencja odbywa się w oparciu o klasyfikację GUS. Podstawową klasyfikację GUS użytkownik może rozszerzyć o dodatkowe podziały, tworząc grupy środków trwałych o jednakowych zasadach postępowania (np. procent umorzenia, okres umarzania itp.).
W przypadku tworzenia klasyfikacji pozostałych środków trwałych użytkownik może tworzyć własną klasyfikację wielopoziomową pozwalającą na podział środków pod kątem ich funkcjonalności

Księga inwentarzowa  

 - można prowadzić jedną zbiorczą księgę inwentarzową lub księgi cząstkowe biorąc pod uwagę podział na poszczególne rodzaje (trwałe, nietrwałe, wartości) lub podział strukturalny jednostki (np. oddzielna księga inwentarzowa dla każdego z wydziałów).
Program zapewnia śledzenie historii środka trwałego (kartoteka) od momentu jego wprowadzenia do ewidencji, poprzez zmiany jego wartości aż do likwidacji. Każdy ze środków trwałych może mieć przypisaną osobę odpowiedzialną oraz posiadać określoną lokalizację, dzięki czemu możliwe jest tworzenie m.in. tzw. wywieszek do pokojów. Możliwe jest również nanoszenie informacji odnośnie osób odpowiedzialnych za dany środek.

Odpisy

- użytkownik ma możliwość szybkiego naliczenia okresowych odpisów umorzeniowych na wskazaną datę. Operację naliczania odpisów można zawęzić do grupy środków trwałych, wszystkich środków trwałych w jednostce jak również można naliczyć jednorazowo odpisy dla wszystkich jednostek (ksiąg) prowadzonych w programie.

Program może funkcjonować w wersji bez ewidencji pozostałych środków nietrwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Gospodarka Magazynowa

Gospodarka Magazynowa 

- prowadzenie stanów ilościowo - wartościowych na podstawie dokumentów obrotu materiałowego. Program gwarantuje śledzenie zarówno przyjęć i rozchodów magazynowych, bieżącego stanu magazynowego jak i kontrolę ilości, by zagwarantować minimalne stany magazynowe. 

Program pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z obsługą magazynu w zakładzie pracy, instytucji czy urzędzie.

Obsługa słowników

 -  ewidencja materiałów w magazynach odbywa się w oparciu o indeksy materiałowe definiowane przez użytkownika. Program pozwala również na zdefiniowanie innych (dodatkowych) identyfikatorów  składników majątku.
Użytkownik, oprócz standardowych dokumentów magazynowych (PZ, WZ itp.), może stworzyć dodatkowy podział ułatwiający śledzenie ruchów w magazynie, pozwalający jednocześnie na zdefiniowanie szczegółowego PK do programu finansowo - księgowego.

Obsługa lokalizacji towaru

 - program pozwala utworzyć różne rodzaje magazynów. Oprócz magazynów fizycznych (rzeczywistych) można utworzyć tak zwane magazyny logiczne (pomocnicze). Zwiększa to możliwości ewidencjonowania i rozliczania materiałów.
Możliwe są przesunięcia pomiędzy magazynami logicznymi z uwzględnieniem różnych dostaw, terminów ważności itp.

Opis stanu magazynu

- stany magazynowe aktualizowane są na bieżąco po wprowadzeniu i zaakceptowaniu każdego z dokumentów. Użytkownik na każdym z indeksów może śledzić nie tylko stan materiału, ale również wszystkie ruchy z nim związane (przyjęcia, wydania). Dla każdego z indeksów można również przeglądać listę związanych z nim dokumentów.

Przelewy bankowe

są prostym systemem komputerowym pozwalającym na obsługę wszystkich operacji związanych z wykonaniem przelewu bankowego lub grupy przelewów zbiorczych. Aplikacja przesyła automatycznie dane do wszystkich systemów bankowych.
Program może współpracować z Systemem Finansowo - Księgowym zapewniając obsługę płatności. Stanowi także wbudowaną funkcję programu DISTRICTUS-Kadry i Płace. W programie mamy możliwość korzystania z listy kontrahentów (również tych wprowadzonych w innych modułach systemu DISTRICTUS), jak również dopisywania własnych kontrahentów. Każdy kontrahent może mieć przypisane kilka kont w kilku bankach. W programie można utworzyć i aktualizować listę banków.
Głównym zadaniem programu jest tworzenie i drukowanie przelewów. Proces ten jest realizowany w bardzo prosty i  jasny sposób. Każdy przelew można przed wydrukowaniem obejrzeć na ekranie. W program został wbudowany moduł pozwalający na elektroniczne wspomaganie przesyłania przelewów (elixir). Przelewy, które mają zostać przesłane można wyselekcjonować według okresu i wybranego miesiąca.

Podstawowe wydruki:

 • druki przelewów (standardowe, Elixir, nadruki itp.),
 • przelewy za okres,
 • lista przelewów według wierzycieli,
 • lista przelewów za okres według wierzycieli,
 • przelewy z danego konta za podany okres,
 • zestawienia tworzone według wskazówek użytkownika.

Fakturowanie

Fakturowanie -  moduł pakietu DISTRICTUS pozwalający na wykonywanie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z prowadzeniem rejestrów sprzedaży. Umożliwia dynamiczne wystawianie i drukowanie faktur związanych ze sprzedażą w zakładzie pracy, instytucji czy urzędzie.

Podstawowymi funkcjami systemu są: 

 • obsługa rozrachunków - pozwalająca na prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz rozrachunków z kontrahentami (kontrola zobowiązań, obroty). Możliwe jest przeglądanie kont rozrachunkowych kontrahentów, danych kontrahentów oraz uzyskanie wydruków dotyczących sald.
 • fakturowanie - jest to podstawowa funkcja programu służąca do przyjmowania i wystawiania dokumentów związanych ze sprzedażą (faktury VAT oraz rachunki). Możliwe jest również uzyskanie zestawień wystawionych dokumentów według terminów, kontrahentów oraz towarów.
 • kontrola płatności - pozwala na rejestrację oraz kontrolę płatności za faktury, wyszukiwanie faktur niezapłaconych (według kontrahentów) oraz terminów płatności.
 • administrowanie systemem - funkcje umożliwia administratorowi gospodarowanie użytkownikami i notowanie sesji (kto, kiedy i co robił w  programie) a operatorowi podjęcie działań administracyjnych związanych z definiowaniem słowników ustawiających pracę programu.

Podstawowe wydruki programu to:

 • Faktura VAT,
 • Rachunek sprzedaży,
 • Ewidencja sprzedaży,
 • Faktury według kontrahentów,
 • Zestawienie faktur według daty, płatnika, sygnatury.