Programy pakietu Districtus

Nadrzędnym elementem działalności firmy jest tworzenie oraz udoskonalanie oprogramowania dla administracji publicznej i jednostek samorządowych. Celem generalnym podczas tworzenia tego oprogramowania było: ...stworzenie sprawnego i bezpiecznego systemu pracy Urzędu z zastosowaniem technologii informatycznych... Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo informacji.
Dlaczego jest to tak istotne? Powołanie się na obowiązek prawny, zwłaszcza w środowisku pracy Urzędów jest uzasadnione.
Nie jest to jednak argument koronny. Nie chodzi bowiem o ochronę wyłącznie informacji niejawnych, ale o ochronę informacji w ogóle. Informacja musi być chroniona przede wszystkim dlatego, że jest cenna. Dlatego, że na jej utworzenie, przetworzenie czy aktualizację zostały zużyte znaczne nakłady. Jest cenna również dlatego, że jej wykorzystanie może spowodować znaczne szkody.
Wszystkie nasze programy w pełni spełniają wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a rozbudowany system haseł i uprawnień w pełni zabezpiecza wprowadzone informacje przed niepowołanym dostępem. Oferta pakietu DISTRICTUS dedykowana dla Jednostek Samorządowych w 100% zagwarantuje informatyczną obsługę wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem Urzędów.

Zalety pakietu DISTRICTUS.

Oszczędność czasu - wszystkie programy korzystają z jednej bazy danych, dzięki czemu każda informacja wprowadzana jest do systemu raz (za pomocą jednej z aplikacji), a potem wykorzystywana przez pozostałe aplikacje, zgodnie z ustalonym obiegiem dokumentów oraz uprawnieniami użytkowników poszczególnych aplikacji. Wprowadzona za pomocą jednej z aplikacji informacja, przez pozostałe moduły widziana jest od razu. Jednorodna ewidencja - wszystkie aplikacje korzystają z takich samych informacji słownikowych (np. pracownicy, kontrahenci, wydziały struktury organizacyjnej, banki), co pozwala na jednorodną ewidencję i szybkie dotarcie do wymaganych informacji. Zminimalizowanie możliwości pomyłek - informacje (raporty, sprawozdania) pomiędzy poszczególnymi modułami przekazywane są drogą elektroniczną, bez konieczności tworzenia raportów papierowych. Generowane są również (zgodnie z ustaleniami z użytkownikami) automatyczne polecenia księgowania do programu DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy. Zapewnienie terminowości wykonania prac - każdy z programów (w zależności od jego rodzaju) jest przystosowany do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi, np. DISTRICTUS – Płace z programem PŁATNIK oraz systemami bankowymi (eliksir), DISTRICTUS – Ewidencja Ludności z CBD, DISTRICTUS – Finansowo – Księgowy z systemem BESTI@ (RIO) ... Ponadto: - obniżenie kosztów bieżącej działalności urzędu, - łatwość obsługi – intuicyjna nawigacja, wystarczy podstawowa znajomość komputera (graficzne środowisko), - nieograniczona ilość użytkowników systemu, - elastyczność – system można szybko przystosować do specyfiki urzędu, - wydajność – system pracuje szybko bez względu na liczbę obsługujących użytkowników, - wszechstronność – aplikacje wchodzące w skład pakietu DISTRICTUS obsługują kompleksowo sprawy związane z finansami, budżetem, podatkami, - pełna skalowalność – możliwość dodawania kolejnych modułów, - pełne bezpieczeństwo danych – wielostopniowy system dostępu (hasła, uprawnienia do aplikacji, możliwość szyfrowania transmisji, pełna kontrola nad dostępem i modyfikacją danych, - integracja z oprogramowaniem biurowym – wykorzystywanie aplikacji Microsoft Word oraz Excel.

Portal Interesanta

Portal Interesanta

Portal Interesanta rozszerza możliwości pakietu DISTRICTUS o szereg funkcji związanych z upublicznianiem informacji za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. O ile aplikacje pakietu DISTRICTUS stanowią wewnętrzne, niedostępne na zewnątrz urzędu środowisko, o tyle Portal Interesanta z samego założenia stanowi otwartą na cały świat i wszystkich użytkowników Internetu platformę. Portal umożliwia publikowanie oraz udostępnianie użytkownikom wybranych informacji wraz z możliwością dokonania zapłaty należności z tytułu podatków gminnych i opłat lokalnych. Należy tutaj wskazać na możliwość zamieszczania w prosty sposób procedur postępowania administracyjnego, udostępniania wniosków, plików, materiałów informacyjnych, tekstów uchwał, zarządzeń, codziennych aktualności, przeprowadzania ankiet i wielu innych.

Ewidencja Ludności

DISTRICTUS – Ewidencja Ludności

jest programem posiadającym cechy Rejestru Mieszkańców zdefiniowanego w ustawie o ewidencji ludności. Program jest zasilany danymi z rejestru PESEL (ŹRÓDŁO) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Program Districtus – Ewidencja Ludności "plus" składa się z dwóch modułów : DISTRICTUS – Ewidencja Ludności i DISTRICTUS – Rejestr Wyborców. Zintegrowanym elementem jest aplikacja SRP-komunikator zapewniająca łączność ze Źródłem.

Program DISTRICTUS - Ewidencja Ludności zapewnia:

 •  Prowadzenie Rejestru Mieszkańców,
 •  Prowadzenie Rejestru Cudzoziemców,
 •  Drukowanie zaświadczeń, poświadczeń, potwierdzeń,
 •  Generowanie zestawień statystycznych,
 •  Prowadzenie obsługi kwalifikacji wojskowej,
 •  Prowadzenie równocześnie obsługi rejestru wyborców (stały) jak i spisów wyborców (na wybory),
 •  Przeprowadzanie dowolnych typów wyborów (w tym lokalnych),
 •  Wykonanie kwartalnych meldunków wyborczych,
 •  Wydruk list wyborców i zaświadczeń do głosowania,
 •  Współpracę z programami pakietu DISTRICTUS.    

Opłaty za Usuwanie Odpadów

DISTRICTUS – Opłaty za Usuwanie Odpadów

wspomaga pracę referatów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Program pozwala na realizację wszystkich obowiązków gminy wynikających z nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Program zapewnia ewidencjonowanie, rozliczanie oraz egzekucję należności zgodnie ze specyfiką jednostek samorządowych. Użytkownicy naszego oprogramowania podkreślają, że program spełnia wszystkie ich oczekiwania, jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia kompleksowe rozliczenie płatnika.

Program zapewnia:

 •  Pełne rozliczanie opłat za usuwanie odpadów, nieczystości stałych oraz płynnych,
 •  Ewidencję ilości i rodzajów odebranych pojemników przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych,
 •  Elektroniczny rejestr firm wywozowych i sprawozdawczość dla Urzędów Marszałkowskich.

Informacje dodatkowe:

 •  Możliwość wprowadzenia dywersyfikacji opłat (ulgi, zwolnienia),
 •  Możliwość naliczania opłat rocznie lub miesięcznie.

Program może współpracować z czytnikami kodów kreskowych  eliminując w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania danych. Stanowi to duże udogodnienie dla użytkowników i pozwala zoptymalizować oraz znacząco przyśpieszyć pracę. Dodatkowo program pozwala na uruchomienie Modułu Płatności Masowych  (indywidualne konta bankowe płatników). Jednoznaczna identyfikacja płatnika pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Opłaty za Wodę i Ścieki

DISTRICTUS – Opłaty za wodę i ścieki

ma za zadanie przyśpieszyć oraz zoptymalizować pracę osób odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową. Prosta i przyjazna obsługa programu pozwala na sprawne oraz elastyczne rozliczanie zużycia wody i odprowadzanych nieczystości.

 Program zapewnia:

 •  Prowadzenie rozliczeń należności,
 •  Obsługę zestawów inkasenckich (współpraca z urządzeniami przenośnymi),
 •  Import danych poprzez radiowy odczyt wskazań wodomierza,
 •  Obsługę wielu liczników u jednego płatnika,
 •  Szczegółową archiwizację danych oraz podgląd informacji z lat ubiegłych,
 •  Możliwość uruchomienia Modułu Płatności Masowych.

Kluczowym założeniem usprawniającym pracę jest wykorzystanie zestawu inkasenckiego . Urządzenia mobilne wspomagają pracę inkasenta - pozwalają na odczyt i wystawianie faktur w terenie oraz przyjmowanie wpłat. Dwustronna komunikacja pomiędzy urządzeniami a komputerem stacjonarnym, na którym zainstalowane jest oprogramowanie autorstwa firmy Korelacja SI, pozwala na przenoszenie danych bez konieczności ich ręcznego wprowadzania/kopiowania.

Pakiet komunalny:

 •  Intuicyjna obsługa,
 •  Kompleksowe rozliczenie płatnika,
 •  Natychmiastowa kontrola sald płatników,
 •  Wielowymiarowa i szczegółowa sprawozdawczość,
 •  Możliwość uruchomienia Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe płatników). Jednoznaczna identyfikacja płatnika pozwala na automatyczne księgowanie wpłat i na natychmiastową kontrolę sald.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych, wg różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Kasa Urzędu

DISTRICTUS - Kasa Urzędu

jest nowoczesnym systemem komputerowym pozwalającym na wykonywanie wszystkich niezbędnych funkcji związanych z obsługą kasy w zakładzie pracy, instytucji czy urzędzie.

Podstawowymi funkcjami programu są:

 • obsługa raportów kasowych - funkcja pozwala na otwieranie i zamykanie raportów kasowych, obsługę czeków bankowych, wiązanie czeków z raportami kasowymi. Możliwe jest również przeglądanie pozycji na raportach kasowych oraz wydruk raportów.
 • obsługa kasy - jest to podstawowa funkcja programu pozwalająca na zarządzanie obsługą kasy poprzez emitowanie dokumentów KW i KP. Każda operacja wpłaty łączona jest z odpowiednimi należnościami podatkowymi (z modułów podatki gminne, podatek od posiadania psów itd.), fakturami wystawionymi w programie Fakturowanie. Program umożliwia kontrolę salda i obrotów w wybranym lub bieżącym czasie.
 • administrowanie systemem - funkcje umożliwiające administratorowi gospodarowanie użytkownikami i notowanie sesji (kto i kiedy użytkował lub usiłował użytkować program) a użytkownikowi podjęcie działań administracyjnych związanych z działalnością programu. Są nimi przede wszystkim operacje na specyficznych dla systemu słownikach oraz zmiana własnego hasła umożliwiającego dostęp do systemu,

W związku z nawiązaniem współpracy z firmą First Data S.A.oferujemy zintegrowane rozwiązania płatnicze. Użytkownicy systemu "DISTRICTUS - Kasa Urzędu" oraz terminali płatniczych Polcardu mogą korzystać z integracji opartej na komunikacji online, co znacznie usprawnia codzienną pracę.

Podatki Gminne

DISTRICTUS – Podatki Gminne

jest nowoczesnym programem informatycznym pozwalającym na wykonywanie wszystkich niezbędnych zadań związanych z ewidencją gruntów i budynków, naliczaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych oraz obsługą wydawanych decyzji w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania.

Program zapewnia:

 •  Ewidencjonowanie gruntów i budynków,
 •  Ewidencjonowanie deklaracji osób prawnych,
 •  Ewidencjonowanie informacji osób fizycznych,
 •  Ewidencjonowanie współwłasności, współwłaścicieli oraz ich udziałów,
 •  Kontrolę wprowadzanych danych na podstawie zaimplementowanych słowników,
 •  Automatyczne wyliczenie należnego podatku,
 •  Automatyczne wyliczenie skutków na podstawie wydanych i doręczonych decyzji wymiarowych,
 •  Automatyczne wyliczenie sprawozdania SP-1
 •  Współpracę z programami pakietu DISTRICTUS:
 •  Kasa Urzędu ,
 •  Dopłaty Paliwowe dla Rolników  w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych,
 •  Opłaty za Usuwanie Odpadów,  
 •  Moduł współpracy z Ewidencją Gruntów,  
 •  Eksport sprawozdań w postaci XML do GUS,
 •  Listę wyborów do Izb Rolniczych,
 •  Wydruk kontokwitariuszy,
 •  Statystyki zobowiązań podatkowych,
 •  Obsługę dzierżaw gruntów z przeniesieniem obowiązku podatkowego pomiędzy kartotekami podatników.

Dzięki DISTRICTUS –Podatki Gminne użytkownik w szybki sposób uzyska:

 •  Rozliczenie podatków na podany dzień wg zadanych kryteriów,
 •  Szczegółowe zestawienia podatku rolnego, leśnego, nieruchomości oraz łącznego zobowiązania,
 •  Zestawienie zaewidencjonowanych deklaracji,
 •  Zaświadczenie podatkowe,
 •  Wykaz przedmiotów opodatkowania wskazanego podatnika.

Wszystkie programy podatkowe z pakietu DISTRICTUS pozwalają na:

 •  Kontrolę wprowadzanych danych na podstawie zaimplementowanych słowników,
 •  Współpracę z czytnikami kodów kreskowych.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportowych, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 •  Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 •  Przeglądanie stanu kont płatników,
 •  Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 •  Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 •  Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 •  Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 •  Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 •  Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 •  Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 •  Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 •  Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 •  Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Opłaty od Posiadania Psów

Program Opłaty od Posiadania Psów jest modułem podatkowym zintegrowanego pakietu DISTRICTUS . Został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gmin i miast. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia  w łatwy sposób naliczanie opłaty, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, współpracę z DISTRICTUS - Kasa Urzędu oraz wykonywanie sprawozdań okresowych.

Program zapewnia:

 • prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 • prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek psów,
 • określanie stawek rocznych,
 • możliwość wprowadzenia zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów,
 • naliczenie opłaty z możliwością jej cofnięcia,
 • zbiorcze naliczenie opłaty,
 • archiwizację wydruków,
 • bezpieczeństwo danych, szeroki zakres uprawnień dla użytkownika.

Informacje dodatkowe:

 • program współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS - Ewidencja Ludności, DISTRICTUS -  Podatki Gminne oraz DISTRICTUS - Kasa Urzędu;
 • możliwość wydania decyzji określającej wysokość opłaty,
 • szybkie wyszukiwanie psów oraz podatników.

Podstawowymi modułami systemu są:

 • Karty podatników – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi psów,
 • Operacje zbiorcze – naliczenie opłaty dla wszystkich kart,
 • Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
 • Zestawienia – wydruki zbiorcze.

Wydruki w programie Opłaty od Posiadania Psów:

 • Decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 • Karta podatnika,
 • Postanowienie o wszczęciu/wznowieniu postępowania,
 • Spis psów według wybranej kategorii,
 • Zestawienie podatników i psów,
 • Zestawienie psów według stawek.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych, wg różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Podatek od Środków Transportu

Program DISTRICTUS - Podatek od Środków Transportu  jest modułem podatkowym zintegrowanego pakietu DISTRICTUS . Został opracowany jako rozwinięcie pakietu podatkowego dedykowanego urzędom gminnym i miejskim. Zaprojektowany interfejs modułu umożliwia w łatwy sposób naliczenie należnego podatku, wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania, wykonywanie sprawozdań okresowych oraz współpracę z aplikacją DISTRICTUS - Kasa Urzędu . Program pozwala ewidencjonować dane podatników i podmiotów opodatkowania (środki transportu) w pełnym zakresie i ujmować je na deklaracjach podatkowych.

Program zapewnia:

 •  prowadzenie ewidencji kartotek podatników,
 •  prowadzanie i ewidencjonowanie kartotek pojazdów,
 •  przechowywanie informacji o złożonych deklaracjach podatkowych,
 •  określanie stawek rocznych z podziałem według klasyfikacji pojazdów,
 •  wprowadzenie stawek maksymalnych i minimalnych, kontrolowanie poprawności stawek z uwzględnieniem naliczania skutków,
 •  możliwość wprowadzenia zwolnień, ulg,
 •  możliwość wycofania pojazdów,
 •  możliwość wprowadzenia certyfikatów EURO,
 •  możliwość wprowadzenia pełnej informacji o złożonej ostatniej deklaracji,
 •  naliczenie podatku za ubiegłe lata,
 •  naliczenie wymiaru z możliwością cofnięcia,
 •  zbiorcze naliczenie wymiaru,
 •  zbiorcze naliczanie wymiaru dla podatników z aktualnymi deklaracjami,
 •  sprawozdania z podziałem według okresów,
 •  otwarcie roku i pracę w dwóch latach wymiarowych równocześnie,
 •  archiwizację wydruków,
 •  bezpieczeństwo danych oraz szeroki zakres uprawnień dla użytkownika.

Informacje dodatkowe:

 •  moduł współpracuje z aplikacjami DISTRICTUS - Ewidencja Ludności , DISTRICTUS - Podatki Gminne  oraz DISTRICTUS - Kasa Urzędu ;
 •  możliwość wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania,
 •  szybkie wyszukiwanie pojazdów oraz podatników,
 •  podglądanych wczytanych danych z CEPiK.

Podstawowymi modułami systemu są:

 •  Karty podatników  – funkcja umożliwiająca tworzenie i przeglądanie kart podatników oraz związanych z nimi pojazdów,
 •  Operacje zbiorcze  – naliczenie podatków dla wszystkich kart,
 •  Windykacje – moduł służący do rozliczania podatników,
 •  Zestawienia – wydruki zbiorcze.

Druki indywidualne w programie Podatek od Środków Transportu:

 •  Decyzja określająca wysokość zobowiązania,
 •  Karta podatnika,
 •  Miesięczne wyliczenie podatku,
 •  Postanowienie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
 •  Postanowienie o wszczęciu lub wznowieniu postępowania,
 •  Wezwanie do złożenia deklaracji,
 •  Informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 •  Postanowienie wyznaczające siedmiodniowy termin do zapoznania się z materiałem dowodowym,
 •  Wezwanie do doręczenia dokumentów,
 •  Wezwanie do złożenia deklaracji DT-1.

Zestawienia w programie Podatek od Środków Transportu:

 •  Ewidencja decyzji, postanowień,
 •  Karty z niepoliczonym wymiarem,
 •  Skutki obniżenia stawek maksymalnych,
 •  Spis samochodów według stawek,
 •  Spis samochodów według wybranej kategorii,
 •  Wykaz podatników, którzy nie złożyli deklaracji,
 •  Zestawienie podatników i pojazdów,
 •  Wykaz pojazdów dla WKU,
 •  Przypisy i odpisy za okres,
 •  Spis samochodów wycofanych z ruchu,
 •  Wykaz informacji o numerze indywidualnego rachunku bankowego,
 •  Wykaz stawek podatkowych.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Opłaty Lokalne, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem DISTRICTUS - Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,

Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.

Dopłaty Paliwowe dla Rolników

DISTRICTUS – Dopłaty Paliwowe dla Rolników

pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych procedur związanych z ewidencją wniosków, ewidencją faktur załączonych do wniosków oraz obsługą wydawanych decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Program zapewnia:

 •  Zlecenie wypłat zwrotu w postaci pliku poprzez przelewy elektroniczne,
 •  Wypłaty częściowe zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,
 •  Samodzielną konfigurację treści decyzji określających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 •  Sprawozdanie z pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc DE MINIMIS,
 •  Współpracę z programem DISTRICTUS – Kasa Urzędu,
 •  Współpracę z programem DISTRICTUS - Podatki Gminne w zakresie kontroli danych osobowych oraz powierzchni gruntów rolnych.

Dzięki DISTRICTUS – Dopłaty Paliwowe dla Rolników użytkownik w szybki sposób uzyska:

 •  Wyliczony „Wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego” w danym okresie,
 •  Wyliczone roczne i okresowe sprawozdania: ”Sprawozdanie rzeczowo-finansowe” oraz „Rozliczenie dotacji celowej”.

Program DISTRICTUS - Dopłaty Paliwowe dla Rolników posiada dwa tryby pracy:

 •  Niezależny program, w którym wszystkie informacje z wniosku są wpisywane przez użytkownika z możliwością wykorzystania podpowiedzi wprowadzonych danych w kolejnych okresach przyjmowania wniosków.
 •  Dodatkowy program w pełni współpracujący z programem DISTRICTUS - Podatki Gminne  wykorzystujący dane podatkowe do ewidencji wniosków.

Opłaty lokalne

służy do ewidencjonowania i rozliczania należności oraz umów z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania.

Program pozwala na obsługę takich rodzajów należności jak:

 •  Umowy dzierżawy (np. dzierżawa rolna, dzierżawa ogródków działkowych, dzierżawa pod uprawę warzyw, dzierżawa pomieszczeń i lokali itp.),
 •  Wieczyste użytkowanie,
 •  Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności,
 •  Trwały zarząd.

Program zapewnia:

 •  współpracę z programami pakietu DISTRICTUS,
 •  współpracę z Modułem współpracy z Ewidencją Gruntów,
 •  współpracę z Modułem Płatności Masowych,
 •  rozliczanie konta płatnika w oparciu o moduł Windykacji,
 •  definiowanie własnych rodzajów należności oraz szablonów umów,
 •  wystawianie faktur, tworzenie rejestrów VAT, refakturowanie,
 •  nanoszenie aneksów do umów, korekt do należności,
 •  wprowadzanie własnych informacji dodatkowych dla rozliczanych do umów i należności.

DISTRICTUS - Moduł Windykacji

stanowi integralną część programów pakietu DISTRICTUS służących do rozliczeń podatków i opłat loklanych. Jest w pełni zintegrowany z programami: Podatki Gminne , Podatek od Środków Transportu, Opłaty od Posiadania Psów, Opłaty za Wodę i Ścieki, Opłaty za Usuwanie Odpadów, Dochody Skarbu Państwa, Dzierżawy i Wieczyste Użytkowanie, Dochody Budżetu oraz Kasa Urzędu.

Moduł zapewnia:

 • Bieżące naliczenie stanu odsetek karnych według różnych stóp odsetkowych (ustawowe, podatkowe, własne - definiowane indywidualnie),
 • Przeglądanie stanu kont płatników,
 • Wsparcie egzekucji komorniczej należności (wezwania do zapłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze),
 • Automatyczne księgowanie wpłat z Modułu Płatności Masowych (indywidualne konta bankowe),
 • Obliczanie skutków finansowych dla sprawozdań,
 • Szybki podgląd rozliczenia kartoteki płatnika,
 • Automatyczne wykonanie bilansu rocznego z wyliczonym saldem poszczególnych kont z podziałem na należności pozostałe do zapłaty, nadpłaty, zaległości, należne naliczone odsetki, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień,
 • Zamykanie i otwieranie roku z możliwością wykonania próbnego zamknięcia roku i jednoczesną pracą w dwóch okresach.

Obsługa modułu:

 • Szybki podgląd dokumentów na kartotece,
 • Szybkie wyszukiwanie dokumentów,
 • Intuicyjny interfejs podpowiadający użytkownikowi przy operacjach księgowania dokumentów,
 • Zaawansowany mechanizm współpracy z programem DISTRICTUS Kasa Urzędu w konfiguracjach: tryb pracy Kasy lub Likwidatury,
 • Blokowanie oraz zamykanie okresów księgowania przy uzgodnionych sprawozdaniach.